مراکز فروش نشریات حقوقی


انتشارات مـجـد

  دفتر مرکزی مجد : تهران - میدان انقلاب - خیابان منیری جاوید (اردیبهشت) - پلاک 59

  تلفن و دورنگار: 66495034 - 66963386 - 66409422

 

  انتشارات ســــمـــت

 آدرس: تهران، خ انقلاب، خ ابوريحان، شماره ١٠٧ (٢ سابق)

  تلفن: ٦٦٤١٧٨٥٧


  مؤسسه انتشارت دانشگاه تهران

  آدرس:  تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان فرشی مقدم (شانزدهم)، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

  صندوق پستی: 141556464    تلفن: 88012080  و  88026412        دورنگار: 88012077